Phần mềm quản lý sản xuất may mặc theo yêu cầu

#1
Mekong Soft cung cấp giải pháp phần mềm quản lý bán hàng, sản xuất, ERP theo yêu cầu. Giải pháp phần mềm cho nhà máy sản xuất may mặc được Mekong Soft xây dựng riêng, chuyên dụng cho ngành với các module đặc thù. Đặc biệt giải pháp này có thể chỉnh sửa, customize theo yêu cầu từng doanh nghiệp.

Một số tính năng, giao diện phần mềm:

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fmekongsoft.com.vn%2Fassets%2Fimages%2Fuploads%2Fimages%2FIMG000002.PNG&hash=ebd65ef8687ca60f57bc2aba8b594b28

Giao diện phiếu khách đặt mẫu

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fmekongsoft.com.vn%2Fassets%2Fimages%2Fuploads%2Fimages%2FIMG000003.PNG&hash=6c9ba44cf54ea46e5a4516c3e2a52fad


Giao diện quản lý tiến độ công việc của phòng kinh doanh

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fmekongsoft.com.vn%2Fassets%2Fimages%2Fuploads%2Fimages%2FIMG000004%282%29.PNG&hash=87e1d844a8fa0c123808340ddf9d3cf8


Giao diện phiếu khách gửi hàng

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fmekongsoft.com.vn%2Fassets%2Fimages%2Fuploads%2Fimages%2FIMG000005.PNG&hash=b3a5998953a56571588a8478718b873c


Giao diện phiếu khách đặt mẫu

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fmekongsoft.com.vn%2Fassets%2Fimages%2Fuploads%2Fimages%2FIMG000006.PNG&hash=24c334b7997fc4753a002ef9105defc5


Giao diện quản lý tiến độ công việc phòng in

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fmekongsoft.com.vn%2Fassets%2Fimages%2Fuploads%2Fimages%2FIMG000007.PNG&hash=14c9daba4cd60e90a92b5c35fdf72b90


Giao diện quản lý tiến độ công việc phòng ép

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fmekongsoft.com.vn%2Fassets%2Fimages%2Fuploads%2Fimages%2FIMG000008.PNG&hash=cf1921fda186740d0d665c097b0b51de


Báo cáo công nợ khách hàng

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fmekongsoft.com.vn%2Fassets%2Fimages%2Fuploads%2Fimages%2FIMG000009.PNG&hash=5f246e0027a6e087f30b348194a20187


Giao diện tổng kết bán hàng

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fmekongsoft.com.vn%2Fassets%2Fimages%2Fuploads%2Fimages%2FIMG000010.PNG&hash=422a030abe3d9db3cc78ee868f05886f


Báo cáo thống kê hàng khách gửi

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fmekongsoft.com.vn%2Fassets%2Fimages%2Fuploads%2Fimages%2FIMG000011.PNG&hash=413baa67e5c73c0c8a9058dfd88aaeea


Giao diện quản lý danh sách lỗi

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fmekongsoft.com.vn%2Fassets%2Fimages%2Fuploads%2Fimages%2FIMG000012.PNG&hash=0740a84cc3c0185ebd4e552aafdb7b0e


Quản lý lịch sử

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fmekongsoft.com.vn%2Fassets%2Fimages%2Fuploads%2Fimages%2FIMG000013.PNG&hash=4b32b93235756481709ef40416c7b461


Quản lý xuất nhập tồn kho mẫu

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fmekongsoft.com.vn%2Fassets%2Fimages%2Fuploads%2Fimages%2FVA16%281%29.PNG&hash=33efff1bb5cfd7b133ccacb332635f01


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fmekongsoft.com.vn%2Fassets%2Fimages%2Fuploads%2Fimages%2FVA20%281%29.PNG&hash=316980f2c7ed2f5137952eeaaf366514


Giao diện quản lý trên web app

Xem ngay bản demo: (Do giới hạn mình chưa chèn link được, các bạn search Mekong soft và tìm link đăng ký dùng thử cho từng lĩnh vực phù hợp nhé)
 
Top